Εταιρεία

Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε διαθέτει ειδικά αδειοδοτημένο σημείο συλλογής οχημάτων προς απόσυρση, τηρώντας διαρκώς όλες τις απαιτούμενες διατάξεις που αφορούν της προστασία του περιβάλλοντος. Με την απόσυρση του παλαιού σας αυτοκινήτου πέρα από το ίδιον όφελος, υπάρχει και το γενικό συμφέρον που επιβάλλει σεβασμό για το περιβάλλον και την προστασία του.
Πάντοτε με σεβασμό προς το περιβάλλον και την προστασία του.

Η Ανακυκλωτική Μακεδονίας ιδρύθηκε το 1977 με έδρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και δραστηριοποιήθηκε αρχικά στην συλλογή και εμπορία μέταλλων σκράπ.

Το 1994 μεταφερθήκαμε στο 13Οχλμ ΠΕΟ Θεσσαλονίκης-Βέροιας σε μια ιδιοκτήτη έκταση 13.000 τ.μ. με ανέγερση  καινούργιων εγκαταστάσεων και καινούργια μηχανήματα και αρχίζει από τότε η βιομηχανική παράγωγη στο τομέα της ανακύκλωσης.

Το 1995 στην ιδία τοποθεσία αγοραστήκαν και αλλά 17.000 τ.μ. για τις ανάγκες να γίνεται διαχωρισμός των μέταλλων.

Το 2008 κτίζονται ειδικές εγκαταστάσεις για να μπούμε στο σύστημα της ΕΔΟΕ προκειμένου να αναλάβει για λογαριασμό αυτού τη συλλογή, οριστική διαγραφή και ανακύκλωση των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής .

Η εταιρία μας έχει γνώμονα τη συνεπή εφαρμογή, την ποιότητα και την ολοκληρωμένη περιβαλλοντική διαχείριση. Η εταιρία μας είναι απόλυτα συμμορφωμένη με την κειμένη Περιβαλλοντική νομοθεσία και της κατάλληλες άδειες.

Εδώ και χρόνια η εταιρία μας κάνει εξαγωγές ανακυκλώσιμων υλικών σε χώρες του εξωτερικού. (Κίνα, Ινδία, Πακιστάν, Κορέα)

Απόσυρση Αυτοκινήτου

Από το 2009 η εταιρία μας είναι πιστοποιημένο κέντρο συλλογής και ανακύκλωσης αυτοκινήτων από τον επίσημο φορέα διαχείρισης οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (ΕΔΟΕ).

Ανακύκλωση Παλιών Μετάλλων

Η εταιρεία μας με βασική προτεραιότητα το περιβάλλον και την ορθή διαχείριση των υλικών, δραστηριοποιείται στην συλλογή, μεταφορά και ανακύκλωση μετάλλων και σιδήρων.

Ανακύκλωση Ηλεκτρικών Συσκευών

Η ανακύκλωση των ηλεκτρικών συσκευών, είναι σημαντικός παράγοντας στη διαδικασία της ανακύκλωσης, δεδομένου πως είναι οι πιο συχνά απορριπτόμενες συσκευές του εξοπλισμού που διαθέτει ο σύγχρονος άνθρωπος στο σπίτι του.